Woki’s personuppgifts policy

Woki’s personuppgifts policy

När tillämpas denna policy, och vad är en personuppgift?

Denna policy ska tillämpas när Woki AB, org. nr 559067-6721 (”Woki”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), behandlar personuppgifter. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och skydda din integritet.

Med en ”personuppgift” avses all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person (dvs. en människa), t.ex. namn, bild (t.ex. porträtt) adress, e-postadress, IP-adress, personnummer, kontonummer, etc.

Vad innebär det att vi behandlar dina personuppgifter?

Flera olika åtgärder kan innebära att vi behandlar en personuppgift. Det kan t.ex. vara att sådana uppgifter samlas in, att sådana uppgifter registreras, bearbetas, läses, sprids, justeras eller raderas etc.

Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rätt har vi att göra det?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig eller den du företräder. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi kan ha rätt att behandla dina personuppgifter främst av någon av följande anledningar:

• Samtycke – du har samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter för ett visst ändamål.
• Avtal – det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.
• Rättlig förpliktelse – det krävs för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
• Berättigat intresse – en särskild intresseavvägning berättigar oss att behandla uppgifterna.

Det är viktigt att veta, att uppgifterna kan behandlas på flera rättsliga grunder. Det innebär att om du återkallar ditt samtycke för viss behandling, så kan uppgiften ändå finnas kvar för att vi t.ex. ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter främst på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss (t.ex. via e-post), söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vad som kan anses nödvändigt varierar med ändamålet för vilket uppgifterna behandlas.

• Har vi en avtalsrelation med dig (är du t.ex. anställd, uppdragstagare eller liknande)? Då sparar vi i regel dina uppgifter under avtalets giltighetstid.
• Är du kund till oss? Då sparar vi i regel dina personuppgifter så länge du samtycker till det.
• Har du kontaktat oss per e-post? Då sparar vi i regel dina uppgifter så länge du samtycker till det.

Vilka rättigheter har du?

Du har långtgående rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen om vi behandlar dina personuppgifter. Vid sidan av klar och tydlig information om den behandling som sker, har du även rätt till bl.a. följande.

• Rätt att återkalla samtycke – du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Notera dock vad som nämnts ovan, om att det kan finnas en alternativ rättslig grund för oss att behandla uppgifterna.
• Rätt till tillgång – du har rätt att få bekräftelse av oss huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa. Du har även rätt till viss annan information, däribland det specifika ändamålet med behandlingen.
• Rätt till rättelse – om personuppgifter som rör dig är felaktiga har du rätt att utan dröjsmål få dessa rättade, och även rätt att få komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt att bli bortglömd – under vissa förhållanden har du rätt att utan dröjsmål få dina personuppgifter raderade. Så är fallet t.ex. om du har återkallat ditt samtycke, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
• Rätt till begränsning av behandling – under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
• Rätt till dataportabilitet – du har rätt att under vissa förhållanden kräva att personuppgifter som du har tillhandahållits oss flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation, dvs. en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – du har rätt att under vissa förhållanden invända mot vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på bl.a. en intresseavvägning.

Vill du utöva dina rättigheter ovan ska du kontakta oss, se nedan för kontaktuppgifter.
Lämnar vi ut dina personuppgifter till någon annan?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Vad kan du göra om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att ge in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du anser att vi har brustit i våra åtaganden mot dig.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Woki AB, org. nr 559067-6721, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan nå oss via något av följande alternativ:

Postadress: Box 14070, 167 53 Bromma
E-post: info@woki.com

Uppdaterad 2018-05-23